Wednesday, July 20, 2011

PANTUN MENGENANG BUDI


(Dedikasi untuk semua yang  telah memajukan
 Koperasi SMK Merbau SESI  2010/2011)

Anak lembu di tepi bukit,
Berjalan beriring berkawan-kawan,
Berbuat baik walau sedikit,
Tetap dikenang budimu tuan.

Inang-inang padi Pak Dalik,
Padi tak sama rupa bunganya,
Sungguh ku kenang budi yang baik,
Tidak kulupa selama-lamanya.

Pulau Daik banyak kelapa,
Pulau Karimon banyak pegaga,
Budi baik tuan payah dilupa,
Beribu tahun kukenang juga.

Sayang Pak Uda menahan racik,
Umpannya kekaltu di dalam pinggan,
Kalau ada budi yang baik,
Menjadi abu orang kenangkan.

Friday, July 15, 2011

UNSUR-UNSUR PENTING BAGI MELAHIRKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS

1.0 PENGENALAN
“Pendidikan bertaraf dunia” sebagai wacana dalam dasar pendidikan negara meletakkan proses pendidikan sebagai satu bidang yang penting dalam kehidupan seharian khususnya di sekolah-sekolah yang berfungsi sebagai institusi perkembangan ilmu.
 Pengiktirafan yang diberikan terhadap bidang pendidikan membawa satu implikasi dan impak yang serius terhadap profesion perguruan yang secara langsung terlibat di dalam sistem penyampaian ilmu.
            Pendidikan bertaraf dunia mempunyai wawasan ke arah melahirkan generasi mengamalkan budaya fikir, kritis, kreatif dan inovatif.  Hanya manusia yang berbudaya fikir dapat bersaing di medan antarabangsa  serta menjanakan idea ke arah pembangunan tamadun ilmu, masyarakat, budaya, bangsa dan negara. 
Tahun 2004 dan tahun-tahun yang akan mendatang  bukan sahaja berkehendakkan manusia mengamalkan budaya fikir tetapi bersama-sama menggabungkan penggunaan teknologi dalam sebarang bentuk tindakan.  Perkembangan dalam bidang teknologi maklumat dengan adanya penggunaan komputer dalam bidang pendidikan menjadikan ilmu lebih mudah diakses, disebar dan disimpan.  Manakala kecanggihan serta kemampuannya menyampaikan sesuatu maklumat secara cepat, tepat dan menarik dalam bentuk multimedia menjadikannya sebagai satu daya tarikan ke arah mewujudkan satu senario belajar yang lebih menyeronokkan.
Dalam hal ini profesion perguruan pada alaf baru ini haruslah mampu menguasai  dan menggabungkan kemahiran-kemahiran yang berkaitan untuk melahirkan satu bentuk pendidikan yang lebih bermakna dan bestari.
 Kebestarian sesuatu pengajaran itu bergantung kepada sejauhmanakah seseorang guru dapat mengintegrasikan aspek pedagogi, psikologi dan teknologi dalam proses penyampaian ilmu ke arah melahirkan seorang pelajar yang berfikiran kritis dan kreatif, seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani serta dapat hidup dalam keadaan yang harmonis yang berpegang teguh pada agama dan kepercayaan pada Tuhan sepertimana yang terdapat dalam falsafah pendidikan negara.
        "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara."


            Ironisnya, gabungan empat unsur utama yang saling berkait dan bergantungan ini akan mampu melahirkan insan yang seimbang dan harmonis seperti yang termaktub dalam dasar pendidikan negara.


2.0       UNSUR-UNSUR PENTING BAGI MELAHIRKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS.

2.1       UNSUR INTELEK

Unsur intelek merangkumi unsur hikmah iaitu ilmu yang sebenar. Ia berdasarkan daya pemikiran yang inovatif, logikal, analitis dan ilmu yang bermanfat. Walau bagaimanpun, unsur-unsur intelek yang diterapkan ke dalam dasar pendidikan negara banyak dipengaruhi oleh pemikiran dan teori barat. Barat menggariskan bahawa ideologi intelek adalah bersifat antroposenik, iaitu kepusatan manusia semata-mata. Ideologi barat misalnya memutuskan hubungan individu dengan Tuhan. Barat menggariskan intelek adalah bersifat sekular yang terdiri daripada enam bahagian iaitu kognitif, mental, pemprosesan maklumat, berasaskan biologi, perkembagan kognitif dan interaksi sosial.

            Menurut Nik Aziz Nik Pa dalam bukunya “Potensi Intelek” menjelaskan dalam perkembangan daya intelek, kita tidak harus mengenepikan unsur agama Islam dalam pendidikan. Ini disebabkan manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan yang paling istimewa dan lahir dengan segala macam keistimewaan dan anugerah. Berdasarkan pendekatan tauhid, terdapat tujuh  perkembangan intelek itu, hakikat teori kecerdasan, hakikat metafona kecerdasan, mitos tentang kecerdasan, hakikat insan, hakikat pintar cerdas, fungsi perkembagan individu, dan fungsi pembangunan keluarga.

            Akal amat penting bagi melahirkan daya intelek yang tinggi dan bermutu. Akal merupakan alat peneroka dan pemyelidik ilmu dan maklumat kepad manusia. Akal yang waras secara berterusan penting untuk menjana ilmu dan maklumat terkini sejajar dengan tuntutan semasa. Antara otak dan akal sememangnya mempunyai perkaitan yang amat rapat, akal tidak sihat tanpa adanya otak. Oleh yang demikian, otak itu sendiri memainkan peranan yang amat penting dalam pelahiran yang waras.

            Kelebihan seseorang itu bergantung kepada penggunaan otaknya bagi berfikir. Otak yang berada di hemisfera kanan misalnya berfungsi untuk mengawal bahagian kiri badan dan merupakan sesuatu yang amat unik. Dalam bahagian ini, seseoarang itu berkebolehan berbahasa, bertutur, analisa matematik, analitik, logik, rasional, turutan dan disiplin. Manakala, hemisfera kanan pula berfungsi untuk proses non verbal, holistik, .lutnitif, visual, muzik, perasaan, dan imaginatif kerohanian. Berdasarkan kegunaan, otak hemisfera kiri digunakan untuk menanamkan perasaan mencintai sama ada kepada insan dan juga Tuhan.

            Kesimpulannya, berdasarkan pendapat Imam Ghazali otak berfungsi sebagai ingatan, perasaan, mensintesis, dan daya berfikir, visual atau bayangan, Oleh yang demikian, para pendidik tidak seharusnya mengenepikan agama itu sendiri  kerana agama  bukan sahaja bersesuaian dengan perkembangan daya intelek malah membantu untuk mendorong proses merealisasikan daya intelek dengan sempurna dan membekalkan daya petunjuk bagi perkembangan intelek secara beradab terutamanya dalam perkembangan dunia yang semakin mencabar kini. Sekiranya konsep dan kepercayaan kepada Tuhan Maha Pencipta itu diterapkan nescaya impian falsafah pendidikan negara akan tercapai terutamanya melahirkan masyrakat yang berilmu pengetahuan, dan berakhlak mulia akan tercapai.


2.2 UNSUR ROHANI

Mengikut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1998), rohani adalah dierti sebagai batin yang berkaitan dengan roh, rohaniah atau jiwa. Rohani pula merupakan sesuatu yang berlawanan dengan jasmani, iaitu perkara yang bukan berbentuk fizikal dan tidak boleh dilihat dengan mata kasar.

            Imam Al-Ghazali (1058-1111) mentafsirkan rohani sebagai perkara yang terdiri daripada akal, nafsu jiwa dan roh. Mengikut pandangan Islam, perkembagan rohani seseorang insan remaja terdiri daripada pelbagai peringkat. Pada peringkat awal remaja, iaitu lingkungan umur 12-15 tahun, remaja telah  memahami nilai ketuhanan, dosa dan pahala secara konseptul. Pada peringkat ini, mereka memerlukan kepuasan rohanian untuk menghadapi dugaan hidup. Pada peringkat ini juga remaja mudah terpengaruh pada persekitaran dan rakan sebaya dalam perkembangan rohaninya.

            Namun, remaja yang berusia lingkungan 15 hngga 20 tahun mula mempunyai pegangan yang kukuh kepada agama. Mereka telah percaya tentang kewujudan  Tuhan, dosa  dan pahala serta hari pembalasan. Mereka juga mula memikirkan Tuhan dan sifat-sifat ketuhanan secara abstrak. Remaja dalam lingkungan umur  ini juga mula mempersoalkan aspek-aspek kerohanian secara logik. Malah, kadang-kadang timbul perasaan ragu, gelisah dan curiga terhadap perkara-perkara yang berkaitan kerohanian.

            Kesimpulannya, bagi meningkatkan perkembangan rohani remaja, pendidikan agama harus ditekankan seperti yang dilakukan pada masa kini.Kesedaran tentang Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan bend-benda di sekeliling terus ditegaskan. Melalui pendidikan agama, semangat sayang kepada Tuhan serta sifat-sifat yang taat kepada suruhan Tuhan tetap akan diperkukuhkan. Maka, dengan ini perinsip dalam falsafah pendidikan negara iaitu kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan akan tercapai.


2.3    UNSUR EMOSI

Menurut Freud, seorang ahli psikologi dan psikiatri terkenal telah membahagiakan perkembangan manusia kepada tiga bahagian iaitu id, ego dan superego. Ia merupakan bahagian personaliti tidak sedar yang berfungsi sebagai stor prnyimpanan keinginan manusia dan ia telah didorong oleh tenaga libido. Ego wujud  seawal bayi berusia enam bulan dan pada waktu itu ia mengandungi pemikiran realistik, dan logik yang tersusun. Ia berfungsi mengawal supaya keinginan itu tidak akan melanggar nilai-nilai dan norma-norma masyarakat.

            Freud juga berpendapat bahawa perkembangan emosi manusia berkait rapat dengan perkembagan fizikal. Ciri perkembangan emosi remaja dapat dikenal pasti apabila remaja mulai menaruh minat terhadap rakan sebaya yang berlainan jantina. Selain itu, mereka mula merasa ingin bersosial dengan rakan sebaya. Malah pada peringkat ini, mereka telah didorong oleh tenaga libido yang memotivasikan tingkah laku.
           
Oleh itu sejajar dengan tuntutan falsafah pendidikan negara, seseorang pendidik itu harus tahu tentang emosi dan rohani pelajar mengikut peringkat perkembangannya. Pada peringkat ini golangan remaja harus dikawal dan dicegah daripada perkembangan rohani yang tidak diingini. Pendidik sewajarnya bersifat penyayang dan membantu pelajar serta membimbing mereka agar menyelesaikan masalah rohani mereka dengan cara yang berpatutan di samping menunjukkan kepimpinan melalui teladan kepada para pelajar.

2.4     UNSUR JASMANI

2.4.1        PSIKOMOTOR

Psikomotor merujuk kepada potensi atau kematangan seseorang dan kesediaan untuk melakukan sesuatu tindakan fizikal dalam sesuatu proses pembelajaran yang baru. Seseorang individu dikatakan mempunyai kesediaan psikomotor sekiranya tubuh badannya telah sampai kematangan selaras dengan latihan fizikal yang diperlukan. Kematangan psikomotor ini meliputi perkembangan otot, tulang, anggota , pengawalan dan penyelarasan pergerakan di seluruh tubuh badan.

            Peringkat kesediaan psikomotor bagi kanak-kanak yang sebaya adalah berbeza-beza, memandangkan fizikal setiap orang adalah unik dan tersendiri. Bagaimanapun, kesediaan psikomotor yang tinggi adalah membolehkan seseorang menjalankan aktiviti harian dalam program pembelajaran yang cekap dan berkesan. Kesediaan psikomotor ini adalah penting untuk pembelajaran dalam mata pelajaran Pendidikan Seni, Pendidikan Jasmani, Muzik dan Kemahiran Hidup.

            Melihat senario pendidikan dan pembelajaran di Malaysia pada masa kini, kesediaan psikomotor memainkan peranan yang amat penting bagi membentuk kokurikulum di sekolah. Malah, sistem yang diikuti oleh pelajar di sekolah telah dirancang mengikut tahap psikomotor terutamanya latihan-latihan permainan bagi menajamkan lagi kemahiran pelajar. Malah, pelajar-pelajar juga telah didahkan dengan latihan olahraga dan aktiviti fizikal yang lain untuk membina daya tenaga, daya tahan, ketangkasan dan pergerakan yang cekap.

Kesimpulannya, pada tahap kematangan dan kesediaan psikomotot yang tertentu dan peringkat-peringkat, proses pembelajaran boleh diterapkan dengan nilai-nilai Islam supaya mampu melahirkan insan yang lebih seimbang pada masa akan datang. Ini kerana fizikal yang sihat dan matang tidak akan sihat tanpa disusuli dengan kematangan dalam beribadat dan menyembah Pencipta yang Esa. Dengan ini, matlamat dan wawasan falsafah pendidikan negara akan tercapai seperti dalam petikan “Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.”


2.4.2        KOGNITIF

Kognitif merujuk kepada kesediaan mental seseorang untuk belajar sesuatu. Ia berkaitan dengan peringkat perkembangan intelek seperti berfikir, menaakul, menganalisis, mengsintesis dan menilai. Biasanya, perkembangan intelek seseorang adalah berkadar secara terus dengan pertambahan umurnya iaitu murid-murid sekolah rendah hanya perlu bersedia untuk belajar operasi konkrit, dan apabila telah masuk sekolah menengah, mereka mula sanggup bersedia untuk belajar operasi yang kompleks.

            Kajian ahli-ahli psikologi Galton (1865), Goddard (1890), Newmah (1937), dan Sheildo (1962) telah membuktikan bahawa setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan intelek yang berbeza-beza dengan rakan sebayanya. Perbezaan kecerdasan antar individu boleh diperhatikan daripada prestasi pelajar dalam kelas.

Dengan kata lain, kesediaan kognitif untuk mempelajari sesuatu ialah kesanggupan seseorang yang dapat melaksanakan aktiviti pembelajaran dan menerima faedahnya. Seseorang itu dikatakan mempunyai kesediaan kognitif apabila pencapaian ilmiahnya adalah sepadan dengan usaha dan latihan yang diperlukan.

Kesimpulannya, dalam unsur kognitif ini maklumat yang diterima akan diproses melalui pemilihan, perbandingan dan penyatuan dengan maklumt yang lain yang sedia ada dalam ingatan, iaitu diubah secara disusun semula. Oleh itu, bagi melahirkan generasi yang ideal, maklumat tentang ketuhanan dan keagamaan sentiasa disalurkan kepada mereka supaya maklumt ini terus sebati dalam diri pelajar itu bagi melahirkan generasi yang seimbang.


3.0 KESIMPULAN

Konklusinya, sebagai negara yang menjunjung Islam sebagai agama rasmi, maka aspek rohani perlulah ditegaskan dengan maksud menghubungkan manusia (Insan) dengan Allah (Pencipta). Ini tentulah menyentuh persoaalan dasar kepercayaan dan ketakwaan kepada Allah. Apabila diperkatakan konsep rohani, maka wajarlah dihayati aspek keimanan, tradisi keilmuan, ketakwaan, serta amal yang salih. Oleh itu, dengan wajar perkara-perkra ini dihayati di dalam pembelajaran agar dapat mencapai matlamat dalam falsafah pendidikan negara.

            Ilmu dan kebijaksanan tidak bermakna sekiranya tanpa unsur ketuhanan dan rohani dalam kehidupan manusia. Tiada gunanya kemajuan  sekiranya tanpa kasih sayang dan sikap menghormati dan menyayangi mahluk ciptaan Tuhan itu sendiri.

Wednesday, July 13, 2011

Ayat-ayat Gramatis untuk Karangan

1) Frasa bagi menggambarkan kegembiraan
hatiku terlonjak keriangan
bibirnya mengukirkan senyuman
deraian ketawa memecahkan kesunyian
menguntumkan senyuman yang melebar sehingga jelas kelihatan barisan giginya yang putih
wajahnya yang kelihatan berseri-seri itu menandakan keriangan yang benar-benar dirasai

2)Frasa bagi menggambarkan kesedihan
hatiku sebak menahan kepiluan
deraian manik-manik putih menitis di pipinya yang gebu
airmata bergenang di kelopak matanya yang bulat bersinar
duka yang terlara
hatiku remuk-redam menanggung kekecewaan
hatiku hancur-luluh bak kaca yang terhempas di lantai

3)Frasa bagi menggambarkan ketakutan
peluh sejuk mengalir di tubuhku
aku tercegat, berdiri kaku, membisu seribu bahasa
tubuh menggigil, menggeletar ketakutan
darah berderau
mata terbeliak, terperanjat

4)Frasa bagi mewujudkan unsur suspens
lembaga hitam berlalu pergi sepantas kilat di hadapan
derapan tapak kaki kedengaran
burung hantu bersahutan di tengah-tengah malam yang buta
anjing menyalak pada malam bulan yang sedang mengambang
daun-daun kering berguguran setelah ditiup angin kencang
angin bersiulan di luar pintu
awan hitam menandakan hujan akan turun dengan lebatnya
kita perlu mengorak langkah
kita tidak wajar hanya akur dengan arus yang songsang ini
komitmen menyeluruh agensi yang terlibat
kongkongan yang selama ini dianggap membelenggu
Masalahnya, kita mahu memberi pendapat tetapi tidak rela dikritik
makmur dari segi ekonomi tetapi muflis nilai kekeluargaan
mampu mengadunkan satu kombinasi usaha yang cukup padu
manifestasi kesanggupan bangsa
manusia bukanlah `haiwan robotik yang tidak mempunyai rasa dan jiwa
masa depan menjanjikan cabaran di luar jangkaan
masalah putusnya komunikasi dan jurang generasi
masalah sosial dan susila yang meruncing
masih terbelenggu dengan cara berfikir yang sempit
masyarakat yang naif dengan mata kebendaan yang melalaikan
melangkah dengan seribu kekuatan
melontarkan soalan yang cukup penting
melupakan cita-cita yang lebih luhur
membangunkan generasi yang berketerampilan, bersahsiah mulia dan berilmu
membebaskan mereka daripada belenggu kejahilan dan kegelapan
membenam budaya hedonistik yang tidak berfaedah
membetulkan ketidaktepatan fakta
membimbing mereka memenuhi impian
membina impian masa depan yang lebih gemilang
membongkar kepincangan
membuktikan sensitiviti, kepekaan dan keprihatinan mereka
mempengaruhi minda generasi muda
mempertahankan perasaan saling bersefahaman
mempertingkat dan memperteguh kefahaman
mempraktikkan elemen tolak ansur
memudaratkan kesejahteraan rakyat
menabur bakti kepada mereka yang kurang beruntung
menaburkan nilai kebendaan yang tidak bertahan lama
menagih komitmen dan pengertian serius semua pihak
menampilkan wajah baru yang disulami tekad
menangkis tuduhan yang tidak berasas
mencapai tahap yang mencemaskan
mencerminkan dengan jelas akan hakikat ini
mencerminkan generasi yang muflis dan tercabut daripada akar tradisinya
mendapat perhatian dan liputan media massa
mendepani masa depan yang tidak menentu
-mendepani realiti baru dunia yang pantas berubah dan berkembang
-mendukung kebenaran yang kita sepakati
-mengamalkan sikap dan perwatakan yang murni
-mengambil langkah sederap
-menghirup udara hasil kemerdekaan
-mengikut acuan sendiri
-mengundang kontroversi
-menjadi cerucuk utama pembangunan
-menjulang negara ke puncak jagat
-menuntut setiap anak watan mengotakan aspirasi
-menyambut gamitan menara impian
-menyebabkan imej negara tercalar
-menyediakan kursus dan latihan yang relevan
-menyembunyikan masalah utama masyarakat
-mereka lebih cenderung kepada keseronokan dan berpeleseran
-mewujudkan masyarakat yang bermaklumat dan berpengetahuan
-milineum baru ini pasti sahaja sarat dengan muatan cabaran reformasi
-muafakat merupakan inti kepada perpaduan
-negara kita akan bersih daripada unsur sosial yang tidak sihat
-nilai keinsanan yang syumul
-nilai-nilai material semakin memberkas dan meluas dalam masyarakat
-pandangan pro dan kontra yang dipaparkan
-pelbagai cabaran yang bakal menghambat
-pelbagai masalah sosial sedang menghinggapi masyarakat
-pembentukan masyarakat sakinah
-pembudayaan ilmu perlu dipupuk dan dibajai oleh generasi muda masa kini
-pendedahan oleh pihak media massa menghangatkan senario ini
-perlu dibaja kembali
-perubahan yang diharap masih belum menjelma
-petanda kehancuran generasi
-pewujudan masyarakat madani-propaganda negatif terhadap negara kita dapat ditepis

Ayat Gramatis Cemerlang 2
-mendepani realiti baru dunia yang pantas berubah dan berkembang
-mendukung kebenaran yang kita sepakati
-mengamalkan sikap dan perwatakan yang murni
-mengambil langkah sederap
-menghirup udara hasil kemerdekaan
-mengikut acuan sendiri
-mengundang kontroversi
-menjadi cerucuk utama pembangunan
-menjulang negara ke puncak jagat
-menuntut setiap anak watan mengotakan aspirasi
-menyambut gamitan menara impian
-menyebabkan imej negara tercalar
-menyediakan kursus dan latihan yang relevan
-menyembunyikan masalah utama masyarakat
-mereka lebih cenderung kepada keseronokan dan berpeleseran
-mewujudkan masyarakat yang bermaklumat dan berpengetahuan
-milineum baru ini pasti sahaja sarat dengan muatan cabaran reformasi
-muafakat merupakan inti kepada perpaduan
-negara kita akan bersih daripada unsur sosial yang tidak sihat
-nilai keinsanan yang syumul
-nilai-nilai material semakin memberkas dan meluas dalam masyarakat
-pandangan pro dan kontra yang dipaparkan
-pelbagai cabaran yang bakal menghambat
-pelbagai masalah sosial sedang menghinggapi masyarakat
-pembentukan masyarakat sakinah
-pembudayaan ilmu perlu dipupuk dan dibajai oleh generasi muda masa kini
-pendedahan oleh pihak media massa menghangatkan senario ini
-perlu dibaja kembali
-perubahan yang diharap masih belum menjelma
-petanda kehancuran generasi
-pewujudan masyarakat madani-propaganda negatif terhadap negara kita dapat ditepis
-kita perlu mengorak langkah
-kita tidak wajar hanya akur dengan arus yang songsang ini
-komitmen menyeluruh agensi yang terlibat
-kongkongan yang selama ini dianggap membelenggu
-Masalahnya, kita mahu memberi pendapat tetapi tidak rela dikritik
-makmur dari segi ekonomi tetapi muflis nilai kekeluargaan
-mampu mengadunkan satu kombinasi usaha yang cukup padu
-manifestasi kesanggupan bangsa
-manusia bukanlah `haiwan robotik’ yang tidak mempunyai rasa dan jiwa
-masa depan menjanjikan cabaran di luar jangkaan
-masalah putusnya komunikasi dan jurang generasi
-masalah sosial dan susila yang meruncing
-masih terbelenggu dengan cara berfikir yang sempit
-masyarakat yang naif dengan mata kebendaan yang melalaikan
-melangkah dengan seribu kekuatan
-melontarkan soalan yang cukup penting
-melupakan cita-cita yang lebih luhur
-membangunkan generasi yang berketerampilan, bersahsiah mulia dan berilmu
-membebaskan mereka daripada belenggu kejahilan dan kegelapan
-membenam budaya hedonistik yang tidak berfaedah
-membetulkan ketidaktepatan fakta
-membimbing mereka memenuhi impian
-membina impian masa depan yang lebih gemilang
-membongkar kepincangan
-membuktikan sensitiviti, kepekaan dan keprihatinan mereka
-mempengaruhi minda generasi muda
-mempertahankan perasaan saling bersefahaman
-mempertingkat dan memperteguh kefahaman
-mempraktikkan elemen tolak ansur
-memudaratkan kesejahteraan rakyat
-menabur bakti kepada mereka yang kurang beruntung
-menaburkan nilai kebendaan yang tidak bertahan lama
-menagih komitmen dan pengertian serius semua pihak
-menampilkan wajah baru yang disulami tekad
-menangkis tuduhan yang tidak berasas
-mencapai tahap yang mencemaskan
-mencerminkan dengan jelas akan hakikat ini
-mencerminkan generasi yang muflis dan tercabut daripada akar tradisinya
-mendapat perhatian dan liputan media massa
-mendepani masa depan yang tidak menentu

kita perlu mengorak langkah
kita tidak wajar hanya akur dengan arus yang songsang ini
komitmen menyeluruh agensi yang terlibat
kongkongan yang selama ini dianggap membelenggu
Masalahnya, kita mahu memberi pendapat tetapi tidak rela dikritik
makmur dari segi ekonomi tetapi muflis nilai kekeluargaan
mampu mengadunkan satu kombinasi usaha yang cukup padu
manifestasi kesanggupan bangsa
manusia bukanlah `haiwan robotik’ yang tidak mempunyai rasa dan jiwa
masa depan menjanjikan cabaran di luar jangkaan
masalah putusnya komunikasi dan jurang generasi
masalah sosial dan susila yang meruncing
masih terbelenggu dengan cara berfikir yang sempit
masyarakat yang naif dengan mata kebendaan yang melalaikan
melangkah dengan seribu kekuatan
melontarkan soalan yang cukup penting
melupakan cita-cita yang lebih luhur
membangunkan generasi yang berketerampilan, bersahsiah mulia dan berilmu
membebaskan mereka daripada belenggu kejahilan dan kegelapan
membenam budaya hedonistik yang tidak berfaedah
membetulkan ketidaktepatan fakta
membimbing mereka memenuhi impian
membina impian masa depan yang lebih gemilang
membongkar kepincangan
membuktikan sensitiviti, kepekaan dan keprihatinan mereka
mempengaruhi minda generasi muda
mempertahankan perasaan saling bersefahaman
mempertingkat dan memperteguh kefahaman
mempraktikkan elemen tolak ansur
memudaratkan kesejahteraan rakyat
menabur bakti kepada mereka yang kurang beruntung
menaburkan nilai kebendaan yang tidak bertahan lama
menagih komitmen dan pengertian serius semua pihak
menampilkan wajah baru yang disulami tekad
menangkis tuduhan yang tidak berasas
mencapai tahap yang mencemaskan
mencerminkan dengan jelas akan hakikat ini
mencerminkan generasi yang muflis dan tercabut daripada akar tradisinya
mendapat perhatian dan liputan media massa
mendepani masa depan yang tidak menentu

-mendepani realiti baru dunia yang pantas berubah dan berkembang
-mendukung kebenaran yang kita sepakati
-mengamalkan sikap dan perwatakan yang murni
-mengambil langkah sederap
-menghirup udara hasil kemerdekaan
-mengikut acuan sendiri
-mengundang kontroversi
-menjadi cerucuk utama pembangunan
-menjulang negara ke puncak jagat
-menuntut setiap anak watan mengotakan aspirasi
-menyambut gamitan menara impian
-menyebabkan imej negara tercalar
-menyediakan kursus dan latihan yang relevan
-menyembunyikan masalah utama masyarakat
-mereka lebih cenderung kepada keseronokan dan berpeleseran
-mewujudkan masyarakat yang bermaklumat dan berpengetahuan
-milineum baru ini pasti sahaja sarat dengan muatan cabaran reformasi
-muafakat merupakan inti kepada perpaduan
-negara kita akan bersih daripada unsur sosial yang tidak sihat
-nilai keinsanan yang syumul
-nilai-nilai material semakin memberkas dan meluas dalam masyarakat
-pandangan pro dan kontra yang dipaparkan
-pelbagai cabaran yang bakal menghambat
-pelbagai masalah sosial sedang menghinggapi masyarakat
-pembentukan masyarakat sakinah
-pembudayaan ilmu perlu dipupuk dan dibajai oleh generasi muda masa kini
-pendedahan oleh pihak media massa menghangatkan senario ini
-perlu dibaja kembali
-perubahan yang diharap masih belum menjelma
-petanda kehancuran generasi
-pewujudan masyarakat madani-propaganda negatif terhadap negara kita dapat ditepis


-hidup di luar kemampuan
-mengundang pelbagai masalah/persoalan
-agensi penguat kuasa
-mencemarkan imej
-amaln x sihat
-berperanan lebih proaktif
-perhatian dan pemantauan
-budaya dan amalan harian
-menyuntik semangat
-wadah berkesan untuk mendidik
-menggembleng tenaga dan sumber
-pengisian jiwa dan minda
-menjadi benteng tenaga dalam memerangi
-platform
-pembentukan insan
-ketulusan dan keazaman
-petanda jelas
-meracuni masa dpn
-era globalisasi
-nadi kehidupan
-komunikasi bermakna
-secara holistik
-pendidikan dan pembangunan moral
-merangsang tenaga intelektual
-usaha membina tamadun bangsa
-merosakkn moral
-menempa kejayaan
-meningkatkan kesedaran masyarakat
-elemen
-relevan
-tuntutan pemodenan
-menjadi cerucuk utama pembangunan
-instrumen perpaduan
-zaman muasir ini (sekarang)
-hamba teknologi


Monday, July 4, 2011

FAKTOR-FAKTOR PENDERAAN KANAK-KANAK DI MALAYSIA (KARANGAN BAHAGIAN A)

Pada zaman yang penuh dengan pembangunan ini, masyarakat kini semakin rakus mengejar kebendaan dan semakin mengabaikan sikap prihatin terhadap masyarakat yang lain. Mereka kini sudah menetapkan sifat persaingan antara masyarakat kini sangat penting untuk menjadi yang terbaik dan mendapat kehidupan yang baik. Bak kata mutiara oleh Sydney Charles Buxton ‘kehidupan ini seperti permainan catur, siapa yang memandang jauh ke depan dialah yang menang’. Sesetengah ibu bapa yang terlalu mementingkan pekerjaan sehingga mengabaikan tanggungjawab terhadap anak-anak juga semakin meningkat pada akhir-akhir ini. Sifat keibubapaan dalam diri mereka semakin hari semakin hilang tanpa mereka sedari. Oleh sebab itu, kes penderaan dalam kalangan kanak-kanak pada masa kini semakin meningkat. Sifat belas kasihan dalam diri sudah tiada lagi.

              Perkara ini boleh berlaku dalam kalangan masyarakat kita kerana nilai-nilai moral sudah tiada lagi dalam diri. Oleh sebab terlalu sibuk dan penat dengan tugas atau pekerjaan, stres yang dialami akan dilemparkan kepada anak-anak. Anak-anak yang menanti kepulangan ibu atau bapa akan di marahi atau dipukul sehingga anak-anak menangis kesakitan dan terdapat lebam-lebam pada anggota badan. Ibu bapa yang melakukan perkara yang sedemikian tidak menghiraukan atau berasa belas kasihan terhadap anak-anak mereka yang mereka sakiti. Nilai moral seperti sifat perikemanusiaan  dan kasih sayang yang tidak kukuh dalam diri akan mudah hilang jika mereka tidak mengamalkan nilai-nilai moral tersebut.

             Selain itu, ilmu pengetahuan agama dalam diri mereka sangat kurang dan terdapat juga sesetengah individu yang tiada langsung tentang ilmu pengetahuan agama. Ilmu agama adalah sangat penting dalam hidup setiap individu. Agama akan memberi petunjuk kepada individu tentang sesuatu perkara yang baik ataupun buruk. Oleh sebab itu, ibu bapa perlulah mendidik anak-anak mereka tentang agama sejak kecil dan mengaplikasikan setiap ajaran agama dalam kehidupan seharian. Bak kata pepatah, ‘melentur buluh biarlah dari rebungnya’. Sebagai manusia yang bertamadun dan mempunyai akal fikiran, kita seharusnya dapat membezakan perkara yang baik dan buruk. Mendera kanak-kanak adalah perbuatan yang salah kerana kanak-kanak merupakn amanah yang dititipkan olah Tuhan kepada kita untuk meneruskan generasi. Sebagai ibu bapa seharusnya bersyukur di kurniakan anak bukannya mendera mereka.

             Di samping itu, media massa juga mempengaruhi pemikiran setiap lapisan masyarakat pada masa kini. Media massa yang berunsurkan aksi ganas kerap kali dapat kita saksikan di kaca televisyen seperti rancangan ‘WWE’ dan filem-filem yang berunsurkan pergaduhan seperti ‘Crows Zero’. Aksi-aksi yang di paparkan ini akan memanipulasikan pemikiran dan mengubah seseorang individu menjadi ganas. Secara tidak langsung , ibu atau bapa yang berasa sukar untuk mendidik anak-anak akan menggunakan kekerasan untuk mendidik anak-anak. Setiap aksi ganas yang telah mereka saksikan akan digunakan untuk mendidik anak-anak tanpa memikirkan kesan negative perbuatan tersebut. Tanpa mereka ketahui, perbuatan tersebut merupakan penderaan bagi kanak-kanak. Sebagai ibu bapa kepada anak-anak perlulah belajar tentang cara-cara untuk mendidik anak-anak supaya tidak menyakiti anak-anak yang tidak bersalah malah mereka memerlukan bimbingan daripada ibu bapa.

             Sementelahan itu, penguatkuasaan undang-undang yang lemah tidak akan dapat membanteraskan kes penderaan kanak-kanak ini. Sebagai negara yang berdemokrasi parlimen dan mempunyai undang-undang, pihak yang bertanggungjawab seharusnya mengambil tindakan yang sewajarnya sejajar dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Ibu bapa atau penjaga yang mendera kanak-kanak sepatutnya diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. Ibu bapa seharusnya sedar bahawa anak-anak bukanlah boneka yang tidak bernyawa dan boleh diperlakukan seperti boneka yang tidak bernyawa. Apabila sudah menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, nyawa anak sudahpun menghilang dan tidak dapat dikembalikan. Bak kata pepatah ‘nasi sudah menjadi bubur’.

            Kesimpulannya, sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab seharusnya sudah mengetahui cara-cara hidup berkeluarga dan cara-cara untuk menjaga dan mendidik anak-anak. Untuk menjayakan hal ini, Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan adalah sangat penting dijadikan bahan pembelajaran di sekolah kerana setiap perkara yang dipelajari dalam matapelajaran tersebut berkaitan dengan kehidupan yang kita jalani. Kanak-kanak merupakan generasi muda yang akan meneruskan pembangunan negara dan mengharumkan nama negara serta mencapai Wawasan 2020 yang merupakan propaganda mantan perdana menteri kita yang keempat iaitu Tun Dr. Mahathir. Nilai-nilai moral seharusnya diaplikasikan oleh setiap lapisan masyarakat dalam kehidupan seharian disamping dapat membentuk warganegara yang bertamadun dan bertauliah.


Karya,
NURKHAIRUNISA BINTI AWANG JUMAT
5 SAINS ALAMANDA
SMK MERBAU, MIRI