Thursday, March 29, 2012

Pantun Berkait (Bekerja) KOMSAS Ting 3

MAKSUD RANGKAP

Rangkap
Maksud
1
Penulis menyeru sahabat agar segera bangun untuk menjalankan tugas.
2
Penulis menyarankan supaya membuang semua sifat malas dan lemah dalam diri.
3
Penulis menyatakan semua kerja dapat dilakukan apabila tiada sikap malas.
4
Setiap orang perlulah menguasai bidang tugas masing-masing.
5
Setiap pekerjaan perlulah dilakukan dengan teliti.
6
Apabila pekerjaan dilakukan dengan teliti , kerja yang berat akan menjadi mudah.
7
Hati menjadi senang setelah pekerjaan yang berat dapat diselesaikan.
8
Penat tidak akan terasa sekiranya pekerjaan dapat disiapkan.


TEMA

Semangat untuk melakukan sesuatu pekerjaan sehingga selesai.

 PERSOALAN

i Ketekunan dalam menjalankan sesuatu pekerjaan. Contoh:

Bajak, cangkul, tebas dan tebang,

Semuanya dikerja dengan cermat.

ii Kerajinan penting dalam memastikan kesempurnaan dalam sesuatu kerja. Contoh:

Bangkit segera kita berjuang,

Hapuskan semangat culas dan lemah.

iii Kegigihan berusaha dapat membuahkan hasil. Contoh:

Kerja yang berat tidaklah gerun,

Semuanya siap hati pun lega.

 BENTUK

i Merupakan pantun berkait.

ii Mempunyai 8 rangkap.

iii Mempunyai 4 baris bagi setiap rangkap.

iv Jumlah perkataan antara 4 hingga 5 perkataan sebaris.

Contoh: bangkit segera kita berjuang (4 perkataan – rangkap 1)

Contoh: hapuskan semangat culas dan lemah (5 perkataan – rangkap 2)

v Terdiri daripada 9 hingga 11 suku kata sebaris.

Contoh: wa/hai/ ra/kan/ han/dai/ dan/ tau/lan/ ( 9 suku kata – rangkap 1)

Contoh: ha/pus/kan/ se/ma/ngat/ cu/las/ dan/ le/mah (11 suku kata – rangkap 2)

vi Rima akhir abab.

vii Bentuk pantun terikat.


GAYA BAHASA

i Asonansi – Pengulangan vokal a Contoh: Wahai rakan handai dan taulan

ii Aliterasi – Pengulangan konsonan t Contoh: Tiadalah tinggal terbuang penat

iii Sinkope – Pemendekan kata ‘akan’ Contoh: Tidaklah bimbang barangkan hilang

iv Inversi – Pembalikan kata Contoh: Kerja yang berat tidaklah gerun, sepatutnya tidaklah gerun kerja yang berat.

v Repitisi – Pengulangan kata ‘pangkalan’ Contoh: Perahu layar mudik ke pangkalan . Sampai di pangkalan memunggah barang


NILAI

i Nilai kerajinan.

Sikap malas perlu dihapuskan apabila melakukan sesuatu pekerjaan. Contoh: Bangkit segera kita berjuang,

Hapuskan semangat culas dan lemah.

ii Nilai ketekunan.

Sentiasa tekun melakukan pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Contoh: Dapat dikerjakan dengan cermat,Kerja yang berat tidaklah gerun.

iii Nilai kegigihan.

 Sesuatu pekerjaan yang dilakukan dengan gigih akan mendatangkan hasil. Contoh:

Kerja yang berat tidaklah gerun,Semuanya siap hatipun lega.


PENGAJARAN

i Kita haruslah bersikap rajin dalam melakukan sesuatu pekerjaan tanpa ada perasaan malas dan lemah.

Contoh: Bangkit segera kita berjuang, Hapuskan semangat culas dan lemah.

ii Kita hendaklah bersikap tekun agar setiap pekerjaan yang dilakukan dapat disempurnakan.

Contoh: Dapat dikerjakan dengan cermat,Kerja yang berat tidaklah gerun.

iii Kita perlulah bersikap gigih dalam melakukan pekerjaan supaya hasil yang diinginkan akan tercapai.

Contoh:Kerja yang berat tidaklah gerun,Semuanya siap hatipun lega.


No comments:

Post a Comment