Thursday, April 24, 2014

TEKS PIDATO PENGURUSAN SISA PEPEJAL“Kita tidak mewarisi alam sekitar daripada nenek moyang kita, sebaliknya kita meminjamnya daripada generasi akan datang”. Begitulah kata Mahatma Gandhi, seorang pemimpin India yang tersohor. Kata-kata beliau sudah cukup membuktikan bahawa alam sekitar adalah harta yang paling berharga yang perlu dijaga kepentingannya. Terima kasih diucapkan kepada nakhoda pimpinan majlis yang berwisi, Tuan pengerusi majlis yang dihormati, kombinasi kehakiman yang berintergriti, seterusnya sidang hadirin yang dikasihi. Salam sejahtera dan salam perpaduan 1Malaysia. Berdirinya saya di sini dengan penuh iltizam ingin menyebarkan sedikit dogma berpandukan tinta dan wacana para sarjana malAlui mauduk pidato yang berbunyi “Pengurusan Sisa Pepejal”.

Sebelum kaki mengorak langkah, lidah mengalun bicara saya akan mewartakan dengan lebih jelas pendefinisian “Sisa Pepejal”. Mengikut Akta 672 Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007, sisa pepejal ditakrifkan sebagai apa-apa bahan sekerap atau benda lebihan lain yang tidak dikehendaki atau keluaran yang ditolak yang timbul daripada penggunaan apa-apa proses; apa-apa benda yang dikehendaki dilupuskan kerana sudah pecah, lusuh, tercemar atau selainnya rosak; atau apa-apa bahan lain yang mengikut Akta ini atau mana-mana undang-undang bertulis lain dikehendaki oleh pihak berkuasa supaya dilupuskan, tetapi tidaklah termasuk buangan terjadual sebagaimana yang diperihalkan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 [Akta 127], kumbahan sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 [Akta 655] atau sisa radioaktif sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984 [Akta 304]. Walau bagaimanapun, secara ringkasnya, sisa pejal boleh ditakrifkan sebagai apa-apa bahan yang tidak dikehendaki oleh penciptanya dalam bentuk bukan gas dan bukan cecair yang terhasil dari aktiviti harian oleh komuniti kediaman, komersil dan sektor perindustrian.

Hadirin sekalian,

Sudah terang lagi bersuluh, kita tidak dapat menafikan bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang sedang pesat membangun dari segi pembangunannya dan juga perkembangan ekonominya sejajar dengan arus globalisasi dan modenisasi dunia hari ini. Pertumbuhan pesat penduduk bandar yang disebabkan oleh migrasi luar bandar ke bandar dan pertumbuhan semula jadi serta perubahan corak kepenggunaan telah menyumbang kepada peningkatan dalam penghasilan dan komposisi sisa pepejal di negara ini khususnya di bandar-bandar. Hasil dapatan daripada Alam Flora, jumlah sisa yang dihasilkan oleh penduduk bandar pada tahun 2000 adalah sebanyak 11,940 tan sehari atau 0.8 kilogram per kapita sehari. Lantaran itu, jumlah sisa pepejal yang besar ini telah memberi tekanan kepada tapak pelupusan sedia ada, dan sebahagian besar daripada kawasan pelupusan yang dikelaskan sebagai tapak pelupusan bukan sanitari atau tapak pembuangan sisa terbuka.

Hadirin pencinta alam yang berwisi,

Dalam memastikan pengurusan sisa pepejal dapat dilaksanakan dengan berkesan dan efektif, Dasar Pengurusan Sisa Pepejal Negara (DPSPN) telah diwujudkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT). Antara matlamat penubuhannya adalah untuk mewujudkan sistem pengurusan sisa pepejal yang menyeluruh, bersepadu, kos efektif, mapan dan diterima masyarakat yang mementingkan pemeliharaan alam sekitar, pemilihan teknologi yang mampu bayar dan menjamin kesihatan awam; dan melaksanakan pengurusan sisa pepejal berdasarkan “waste management hierarchy” yang memberi keutamaan kepada pengurangan sisa melalui 3R, rawatan perantaraan dan pelupusan akhir yang akan dicapai melalui enam teras yang telah digariskan iaitu pengurangan sisa pepejal melalui 3R, perkhidmatan PSP yang menyeluruh, seragam, efisien, berkualiti dan kos efektif , pewujudan undang-undang dan peraturan dan institusi, penyampaian perkhidmatan PSP melalui kaedah penswastaan, teknologi yang mesra alam dan selamat, kos yang efektif, terbukti dan keutamaan kepada teknologi tempatan serta pendidikan awam dan program kesedaran yang melibatkan semua pihak.

Pendengar yang penuh santun,

Harus dikejut mana yang lena,

Harus ditegur mana yang alpa,

Sebelum manusia ditimpa bencana,

Sebelum alam mulai bicara.

 

Dalam konteks ini, semua pihak haruslah bekerjasama dalam usaha memastikan segala prakarsa yang dirancang mampu ditarbiahkan dengan baik bukannya sekadar melepaskan batuk di tangga atau semata-mata angan-angan Mat Jenin. Oleh yang demikian, sikap seperti enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing tidak seharusnya menjadi pegangan hidup sebaliknya semua pihak haruslah memainkan peranan masing-masing dengan efisien. Kita tidak seharusnya memandang enteng hal pengurusan sisa pepejal kerana jika tidak diuruskan dengan bijak kita bukan sahaja mengancam alam sekitar sebalikya kehidupan manusia juga turut terancam. Oleh itu hadirin sekalian, janganlah kita bersikap nafsi sebaliknya bukalah mata dan minda sama-sama kita memulakan anjakan paradigma dengan bersama-sama mengambil langkah dengan menguruskan sisa pepejal secara berkesan. Jadi, sebelum nasi menjadi bubur, sebelum nanah bertukar menjadi barah, kita haruslah sedar bahawa sedikit perubahan yang kita lakukan pada hari ini mampu memberi impak yang besar kepada kesejahteraan hidup generasi akan datang.

Hadirin sekalian,

Persoalannya, untuk mengejar secangkir kemajuan, haruskah alam menjadi taruhan? Tepuk dada tanya minda, tepuk dahi fikirlah sendiri. Ingatlah bahawa tanggungjawab menjaga alam ini adalah tanggungjawab kita bersama bukannya terletak atas bahu satu pihak sahaja. Persis mutiara kata, tiada gunung yang tidak dapat didaki, tiada lurah yang tidak dapat dituruni, masalah pengurusan sisa pepejal juga mampu diatasi jika semua pihak memberikan kerjasama sepenuhnya bak kata pepatah Melayu, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat.

Sebelum kata mengunci bicara, sebelum langkah mengundur pergi, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun yang sungguh bererti buat renungan kita semua,


Sungguh enak makan lepat,

Dihidang dalam piring kaca,

Janganlah lupa harus diingat,

Menjaga alam tanggungjawab bersama.

 

Berjalan-jalan ditepi sawah,

Bila berjalan haruslah berhati,

Alam dijaga supaya indah,

Untuk warisan semua generasi.

 

Sekian terima kasih.

No comments:

Post a Comment