Friday, March 1, 2013

Pengenalan Kepada Morfologi
 • Tatabahasa ada dua - morfologi dan sintaksis. Urutan bahasa dari kecil ke besar adalah :
 • morfem
 • kata
  • frasa
  • klausa
  • ayat

 • morfem dan kata adalah ayat
 • frasa, klausa, ayat adalah sintaksis
 • Morfologi - bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata.
 
Morfem
 • Morfem - unit terkecil yang mempunyai makna dan menjadi unsur terbentuk kata.
 • contoh - perkataan mendengar terdiri dari 2 morfem iaitu [men] dan [dengar]
 • Jenis morfem
  • morfem bebas
  • morfem terikat
   • morfem terikat satuan
   • morfem terikat terbahagi
   • morfem terikat kompleks

 • Morfem bebas - morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai kata penuh, tidak bergabung dengan morfem lain seperti pulang, lupa, belantara, bebas, minum, suasana, kereta dll.
 • Morfem terikat - morfem yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata dasar. perlukan imbuhan. semua imbuhan adalah morfem terikat. contoh berkesan [ber] dan [kesan]
 • Morfem terikat satuan - morfem terikat yang kuat dalam bentuknya, tidak boleh dipisahkan bahagiannya seperti berlari, menari awalan, akhiran atau tertawa, bertapa, menyala dll.
 • Morfem terikat terbahagi - berdiri dari awalan dan akhiran serentak seperti kehadiran, penderitaan dll.
 • Morfem terikat kompleks - gabungan dua morfem terikat atau lebih. contohnya memperkuat, memperoleh, mengatakan, dikatakan, membaiki, mempersoalkan, dipersoalkan, dipersenjatai, dll
Kata 
 • Konsep kata - kata akar dan kata dasar
 • Kata akar - inti sesuatu kata. belum diberikan imbuhan lagi.
 • Kata dasar - kata akar yang menjadi dasar sesuatu perkataan yang dapat diberikan imbuhan seperti lari jadi berlari.
 • Konsep alomorf - kelainan atau anggota sesuatu morfem. contohnya awalan meN- ialah morfem. alomorfnya ialah me-, mem-, men-, dll
 • Konsep morfofonem - melibatkan gabungan antara morfem dengan fonem. morfofonem ialah ciri bunyi yang timbul apabila imbuhan dicantumkan dengan kata dasar.
 • Jenis morfem bagi perkataan berikut :
  • jelapang - terikat
  • rujuk - bebas
  • cengkerang - bebas
  • kelmarin - bebas
  • renang - bebas
  • selidik - bebas
  • rangkak - bebas
  • tinggal - bebas
 • jenis morfem terikat bagi perkataan berikut
  • raung - bebas
  • bertujuan - terikat satuan
  • gemersik - terikat satuan
  • mempersoalkan - terikat terbahagi
  • tertarik - terikat satuan
  • menyucikan - terikat terbahagi
  • rangkak - bebas
  • memperkecil - terikat kompleks
 • jumlah morfem
  • terlantar - 2
  • pemerkasaan - 4
  • bermaharajalela - 4

No comments:

Post a Comment